Radni protokol Evropskog respiratornog udruženja za lečenje hospitalizovanih osoba sa COVID-19

Izvor: Evropsko respiratorno udruženje

Prevod: dr Ivana Prokić

Uvod

Evropsko respiratorno udruženje (eng. European respiratory society – ERS) je objavilo aktuelni tzv. živi protokol za kliničko lečenje pacijenata sa COVID-19, na kome će se aktivno raditi i koji će se ažurirati novim naučnim saznanjima. Preporuke su sastavljene na osnovu pregleda trenutne celokupne naučne literature na temu terapije COVID-19 kod hospitalizovanih pacijenata. U ovom članku sumiramo glavne preporuke na srpskom, a ceo dokument na engleskom, kao i prezentaciju slučajeva i protokola možete videti na sajtu ERS-a i u objavljenom naučnom radu.

Abstrakt

Uvod 

Hospitalizovani pacijenti inficirani SARS-CoV-2 sa COVID-19 bolešću imaju visoku stopu smrtnosti i često zahtevaju neinvazivnu respiratornu podršku ili invazivnu ventilaciju. Optimizacija i standardizacija lečenja putem smernica zasnovanih na naučnim dokazima može poboljšati kvalitet nege, a samim tim i ishod bolesti.

Metode 

Radna grupa ERS, koja je podržana i od strane Kineskog torakalnog udruženja za početnu verziju ovog radnog protokola smernica identifikovala je prioritetne (farmakološke i nefarmakološke) intervencije koristeći PIKO model (eng. PICO – Patients, Intervention, Comparison, Outcomes). Za procenu kvaliteta dokaza i jačine preporuka korišćen je GRADE pristup. Nakon sistematskih pregleda literature podaci su objedinjeni meta-analizama, gde god je to bilo moguće. Predstavljene su tabele dokaza, a za formulisanje preporuka korišćen je EtD pristup (eng. Evidence to Decision).

Rezultati 

Na osnovu dostupnih dokaza u vreme izrade ovog protokola (20. februar 2021.), radna grupa daje jaku preporuku za upotrebu sistemskih kortikosteroida kod pacijenata kojima je potrebna kiseonička potpora ili ventilacija i jaku preporuku za upotrebu antikoagulantne terapije kod hospitalizovanih pacijenata. Oni takođe daju uslovnu preporuku za lečenje monoklonskim antitelima antagonista IL-6 receptora i kiseoničnom terapijom putem binazalnih sondi sa velikim protokom kiseonika (eng. “high-flow” – HFNC: high flow nasal cannula oxygen) kao i/ili primenom CPAP aparata za održavanje kontinuiranog pozitivnog pritiskom u disajnim putevima (eng. CPAP: continuous positive airway pressure) kod pacijenata sa hipoksemičnom respiratornom insuficijencijom. Protokol daje jake preporuke protiv upotrebe hidroksihlorokina i kombinacije lopinavir-ritonavir. Uslovne preporuke su date protiv upotrebe azitromicina, kombinacije hidroksihlorokina i azitromicina, zatim kolhicina i na kraju remdesivira i to posebno kod pacijenata kojima je potrebna invazivna mehanička ventilacija. Nije data preporuka za remdesivir kod pacijenata kojima je potrebna kiseonička potpora. Protokol takođe daje preporuke za dalja istraživanja.

Zaključak 

Sakupljeni naučni dokazi za lečenje COVID-19 sada podržavaju jake preporuke u korist i protiv određenih intervencija. Ove smernice će se redovno ažurirati sa dobijanjem daljih validnih dokaza.

Tabelarni prikaz preporuka

1. Objašnjenje načina na koji različite ciljne grupe treba da tumače jačinu preporuka iz ovog dokumenta

Ciljna grupa

Jaka preporuka*

Uslovna (slaba) preporuka

Pacijenti

Svi ili gotovo svi informisani ljudi izabrali bi preporučeni izbor za ili protiv intervencije.

Većina informisanih ljudi izabrala bi preporučene smernice delovanja, ali znatan broj ne bi.

Kliničari

Većina pacijenata treba da prati preporučeni pravac delovanja.

Treba prepoznati da će različiti izbori odgovarati različitim pacijentima. Kliničari i drugi pružaoci zdravstvenih usluga moraju da posvete više vremena procesu zajedničkog donošenja odluka kojim bi osigurali da krajnji izbor odražava individualne odlike i sklonosti; posebno su korisna pomagala pri odlučivanju kao i zajedničko donošenje odluka.

Kreatori protokola

Preporuka se može usvojiti kao protokol u većini situacija.

Donošenje protokola zahtevaće značajnu diskusiju i uključivanje mnogih aktera.

* jake preporuke zasnovane na visokokvalitetnim dokazima odnosiće se na većinu pacijenata za koje su date ove preporuke, ali se možda neće primenjivati na sve pacijente u svim uslovima; nijedna preporuka ne može uzeti u obzir sve jedinstvene osobine pojedinačnih pacijenata i kliničke okolnosti.

2. Sažetak terapijskih preporuka iz ovog protokola

Terapija

Preporuka

Jačina preporuke

Kvalitet dokaza

Kortikosteroidi

Protokol daje jaku preporuku za primenu kortikosteroida pacijentima sa COVID-19 kojima je potreban kiseonik, neinvazivna ventilacija ili invazivna mehanička ventilacija.

Jaka

Umeren

Protokol takođe daje jaku preporuku protiv primene terapije kortikosteroidima za pacijente sa COVID-19 kojima je potrebna hospitalizacija, ali im nije potrebna dodatna podrška kiseoniku ili ventilaciji.

Jaka

Umeren

Monoklonska antitela antagonista IL-6 receptora

Protokol daje uslovnu preporuku za primenu terapije monoklonskim antitelima antagonista IL-6 receptora hospitalizovanim pacijentima sa COVID-19 kojima je potrebna podrška kiseonika ili ventilacije.

Uslovna

Nizak

Protokol daje uslovnu preporuku protiv primene monoklonskih antitela antagonista IL-6 receptora pacijentima kojima nije potreban dodatni kiseonik.

Uslovna

Nizak

Hidroksihlorokin

Protokol daje jaku preporuku protiv primene Hidroksihlorokina pacijentima sa COVID-19, uključujući hospitalizovane pacijente i ambulantne pacijente.

Jaka

Umeren

Azitromicin

Protokol daje uslovnu preporuku protiv primene Azitromicina hospitalizovanim pacijentima sa COVID-19 u odsustvu bakterijske infekcije.

Uslovna

Vrlo nizak

Kombinacija hidroksihlorokina i azitromicina

Protokol daje uslovnu preporuku protiv primene Hidroksihlorokina i Azitromicina u kombinaciji pacijentima sa COVID-19.

Uslovna

Umeren

Kolhicin

Protokol daje uslovnu preporuku protiv primene Kolhicina hospitalizovanim pacijentima sa COVID-19.

Uslovna

Vrlo nizak

Kombinacija Lopinavir / Ritonavir

Protokol daje jaku preporuku protiv primene Lopinavir/Ritonavir kombinacije hospitalizovanim pacijentima sa COVID-19.

Jaka

Nizak

Remdesivir

Nije data preporuka u vezi sa upotrebom Remdesivira kod pacijenata hospitalizovanih sa COVID-19 i kojima nije potrebna invazivna mehanička ventilacija.

Ne postoji

Umeren

Protokol daje uslovnu preporuku protiv primene Remdesivira pacijentima hospitalizovanim sa infekcijom COVID-19 kojima je potrebna invazivna mehanička ventilacija.

Uslovna

Umeren

Interferon beta

Protokol daje uslovnu preporuku protiv primene Interferona beta hospitalizovanim pacijentima sa COVID-19.

Uslovna

Vrlo nizak

Antikogulaciona terapija

Protokol daje jaku preporuku za primenu oblika antikoagulacione terapije hospitalizovanim pacijentima sa COVID-19.

Jaka

Vrlo nizak

Neinvanzivna ventilacija

Protokol daje uslovnu preporuku za primenu visokog protoka kiseonika putem nazalne kanile – HFNC ili primenu neinvazivne podrške ventilaciji primenom kontinuiranog pozitivnog pritiska – CPAP putem maske ili putem Helmet kaciga za pacijente sa COVID-19 i hipoksemičnom akutnom respiratornom insuficijencijom bez neposredne indikacije za invazivnu mehaničku ventilaciju.

Uslovna

Vrlo nizak

HFNC: high flow nasal cannula oxygen – nosni kiseonik sa velikim protokom; CPAP: continuous positive airway pressure – kontinuirani pozitivni pritisak na disajne puteve.

Zaključak

Opšti cilj lečenja hospitalizovanih pacijenata sa COVID-19 je smanjenje smrtnosti i sprečavanje komplikacija, uključujući potrebu za prijemom u jedinicu intenzivne respiratorne nege i produženje trajanja boravka u bolnici. Ove smernice ukazuju da, sa izuzetkom kortikosteroida i antagonista receptora IL-6, postoje ograničeni dokazi koji podržavaju da bilo koja druga antivirusna ili antiinflamatorna terapija postiže ove ciljeve sa visokim nivoom pouzdanosti. Ovo potvrđuje potrebu za daljim istraživanjima. Većina lekova koji služe za lečenje drugih bolesti nije uspela da smanji smrtnost ili poboljša druge kliničke ishode, što naglašava potrebu za razvojem specifičnih terapija koje direktno ciljaju SARS-CoV-2 i pridruženi inflamatorni odgovor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *